1. Informacje podstawowe

 1. Organizatorem Programu jest Booksy International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul. Łucka 2/4/6 lok. U4, 00-845 Warszawa, NIP: 951-238-16-07, REGON: 147315920, KRS: 0000515914, prowadzący serwis pod adresami versum.pl oraz versum.com.
 2. Program partnerski „Versum Partner”, zwany w niniejszym dokumencie Programem, umożliwia Partnerowi pozyskiwanie środków pieniężnych za Skuteczne Polecanie usług Organizatora oraz wykorzystywanie ich na zakup usług Organizatora lub przekazywanie na wskazany przez Partnera rachunek bankowy.
 3. Partnerem Programu może być każdy podmiot posiadający zdolność prawną i przynajmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, który utworzył własne Konto Partnera lub jest Klientem Organizatora.
 4. Konto Partnera to oprogramowanie, w którym Partner może uzyskać informacje o pozyskanych środkach, statusach poleceń, jak i może złożyć dyspozycję odnośnie przeznaczenia pozyskanych środków.
 5. Klient Organizatora to każdy podmiot, który zawarł z Organizatorem umowę dotyczącą obsługi jego działalności przy wykorzystaniu serwisu versum.pl (lub versum.pl).
 6. Potencjalny Klient to każdy podmiot, który nie jest ani nie był Klientem Organizatora.
 7. Przez Skuteczne Polecenie usług Organizatora rozumie się polecenie, które w wyniku rejestracji Poleconego Klienta do systemu Versum z wykorzystaniem Linku Polecającego, na zasadach określonych w Regulaminie, skutkuje pierwszym opłaceniem przez Poleconego Klienta w pełnej wysokości przynajmniej jednego miesiąca świadczenia którejkolwiek z usług Organizatora świadczonych za pośrednictwem Versum. Skuteczne Polecenie skutkuje przyznaniem Partnerowi określonej kwoty wynagrodzenia, wedle postanowień Regulaminu.
 8. Regulamin oznacza niniejszy dokument i jest jedynym dokumentem określającym zasady działania Programu.
 9. Link Polecający jest to unikalny link przypisany indywidualnie do danego Konta Partnera, za pomocą którego Partner poleca usługi Organizatora Potencjalnym Klientom.
 10. Polecony Klient oznacza Potencjalnego Klienta, któremu Partner zarekomendował usługi Organizatora poprzez przekazanie Linku Polecającego.

2. Uczestnictwo w programie

 1. Uczestnictwo w Programie nie wiąże się z koniecznością uiszczania jakichkolwiek opłat.
 2. Podmiot nie będący Klientem Organizatora uzyskuje status Partnera Programu, akceptując Regulamin podczas rejestracji Konta Partnera, co jednocześnie oznacza przystąpienie do Programu.
 3. Klient Organizatora uzyskuje status Partnera Programu, akceptując Regulamin przez pierwsze polecenie usług Organizatora za pomocą Linku Polecającego, co jednocześnie oznacza przystąpienie do Programu.
 4. Partner w celu polecania usług Organizatora posługuje się indywidualnym Linkiem Polecającym, nadawanym przez system informatyczny Organizatora.
 5. Partner ma obowiązek podawania prawdziwych danych identyfikacyjnych.
 6. Partner ma możliwość wglądu i zmiany swoich danych przez swoje Konto Partnera.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji poprawności danych identyfikacyjnych Partnera w drodze telefonicznego sprawdzenia ich poprawności lub skierowania wniosku wysłanego drogą elektroniczną o dostarczenie zeskanowanej wersji odpowiednich dokumentów identyfikujących Partnera. W braku potwierdzenia w ciągu 14 dni od dnia wysłania wniosku przez Organizatora lub nieprawidłowego potwierdzenia Organizator ma prawo zamknąć Konto Partnera, przy czym Partner zachowuje wszelkie prawa uzyskane w trakcie Programu.
 8. Partner ponosi pełną odpowiedzialność za podanie nieprawidłowych danych identyfikacyjnych, w szczególności związaną z niemożliwością realizacji świadczeń przewidzianych w Regulaminie.

3. Polecanie usług

 1. Polecanie usług Organizatora odbywa się poprzez przekazanie Potencjalnemu Klientowi Linku Polecającego.
 2. Przekazanie Linku Polecającego może odbywać się w dowolny sposób, a w szczególności poprzez: przesłanie w wiadomości email, przesłanie w wiadomości SMS, opublikowanie w serwisach społecznościowych (np. Facebook), opublikowanie na stronie internetowej, opublikowanie na blogu, itp.
 3. W momencie kliknięcia w Link Polecający, w przeglądarce internetowej Poleconego Klienta zostaje umieszczony, o ile jego system na to pozwala, plik cookie (ciasteczko) identyfikujący Partnera, który zarekomendował usługi Organizatora.
 4. Jeśli Polecony Klient skorzysta z usług Organizatora (zarejestruje się do systemu Versum) poprzez przeglądarkę internetową, w której umieszczony został plik cookie przypisany do danego Partnera, to polecenie to zostanie przypisane do tego Partnera i będzie widoczne na jego Koncie Partnera.
 5. Partner jest informowany o zmianach statusów poleceń na adres e-mail oraz poprzez Konto Partnera.
 6. W momencie gdy Polecony Klient po raz pierwszy opłaci w pełnej wysokości przynajmniej jeden miesiąc świadczenia którejkolwiek z usług Organizatora zapewnianych za pośrednictwem Versum, Partnerowi przysługuje jednorazowe wynagrodzenie za Skuteczne Polecenie, a Poleconemu Klientowi przysługuje jednorazowy bonus w postaci pakietu bezpłatnych SMSów, na zasadach opisanych w punktach 5.1-5.3.
 7. Organizator udostępnia Partnerom na Kontach Partnera aplikację ułatwiającą publikację Linków Polecających w serwisie Facebook.com oraz ułatwiającą przesyłanie ich na adresy e-mail.
 8. Uznanie faktu Skutecznego Polecenia następuje jedynie w przypadku, gdy polecenie zostało zrealizowane przez Link Polecający w sposób określony w punkcie 3.4. W szczególności polecenie nie będzie uznane jako Skuteczne, jeżeli rejestracja do systemu Versum nastąpiła z innej przeglądarki lub innego urządzenia niż to, w których umieszczony został plik cookie, jak i gdy polecenie nastąpiło po fakcie rejestracji.

4. Wynagrodzenie

 1. Partnerowi za każdy przypadek Skutecznego Polecania usług Potencjalnemu Klientowi, przysługuje jednorazowe wynagrodzenie zgodne z Regulaminem.
 2. Wysokość wynagrodzenia przyznawanego Partnerowi jest uzależniona od rodzaju pakietu abonamentowego za korzystanie z serwisu Versum, jaki Polecony Klient opłacił i przedstawia się w następujący sposób:
  1. pakiet PRO – 299 zł
  2. pakiet MEDIUM – 189 zł
  3. pakiet BASIC – 129 zł
  4. pakiet SOLO – 79 zł
 3. Dla Partnerów prowadzących działalność gospodarczą, z zastrzeżeniem punktu 4.4, do podanych w punkcie 4.2 kwot należy doliczyć podatek VAT w należnej w dniu wystawienia faktury wysokości (na dzień rozpoczęcia Programu jest to 23%).
 4. Dla Partnerów nie prowadzących działalności gospodarczej lub nie będących podatnikami podatku VAT podane w punkcie 4.2 kwoty są kwotami brutto.
 5. Wynagrodzenie jest przyznawane jednorazowo, z zastrzeżeniem punktu 4.6, w chwili gdy Polecony Klient zapłaci w pełnym zakresie za przynajmniej jeden miesiąc świadczenia którejkolwiek z usług Organizatora zapewnianych za pośrednictwem Versum.
 6. W przypadku gdy Polecony Klient zdecyduje się na opłacanie abonamentu co miesiąc, wynagrodzenie Partnera zostanie przyznane w trzech ratach na warunkach wskazanych w punktach 4.7 i 4.8. Prawo do wynagrodzenia za każdą ratę aktualizuje się osobno z opłaceniem abonamentu za każdy odpowiadający jej miesiąc.
 7. W przypadku, o którym mowa w punkcie 4.6 rata wynagrodzenia przyznana zostanie niezwłocznie po otrzymaniu od Poleconego Klienta pełnej płatności za każdy miesiąc korzystania z usług przez pierwsze trzy miesiące korzystania.
 8. Wysokość poszczególnych rat, o których mowa w punkcie 4.6 jest uzależniona od wybranego pakietu abonamentowego i przedstawia się następująco:
  1. pakiet PRO – rata pierwsza 100 zł, rata druga 100 zł, rata trzecia 99 zł
  2. pakiet MEDIUM – rata pierwsza 63 zł, rata druga 63 zł, rata trzecia 63 zł
  3. pakiet BASIC – rata pierwsza 43 zł, rata druga 43 zł, rata trzecia 43 zł
  4. pakiet SOLO – rata pierwsza 27 zł, rata druga 26 zł, rata trzecia 26 zł
 9. Organizator ma prawo przyznać Partnerom wynagrodzenie dodatkowe.

5. Bonus dla Poleconego Klienta

 1. Poleconemu Klientowi, w którego przypadku doszło do Skutecznego Polecenia, przysługuje bezpłatny bonus w postaci pakietu SMSów przyznawany zgodne z 5.1-5.3.
 2. Bonus jest przyznawany jednorazowo z chwilą pierwszego opłacenia w pełnym zakresie za przynajmniej jeden miesiąc świadczenia którejkolwiek z usług Organizatora zapewnianych za pośrednictwem Versum przez Poleconego Klienta.
 3. Ilość SMS przyznawanych w ramach bezpłatnego bonusu jest uzależniona od okresu na jaki Polecony Klient zdecydował się opłacić z góry usługi Organizatora i przedstawia się następująco:
  1. 12 miesięcy – 1000 bezpłatnych SMSów
  2. 3 miesiące – 500 bezpłatnych SMSów
  3. 1 miesiąc – 300 bezpłatnych SMSów

6. Wykorzystywanie pozyskanych środków

 1. Pozyskane w Programie środki pieniężne można wykorzystać na opłacenie usług Organizatora za przyszłe miesiące lub rozdysponować nimi przez przekazanie dyspozycji ich przelania na wskazany przez Partnera rachunek bankowy.
 2. Dyspozycję sposobu wykorzystania pozyskanych środków należy składać poprzez Konto Partnera.
 3. W przypadku wykorzystania pozyskanych środków na opłacenie usług Organizatora, Organizator zastrzega sobie prawo do zapewnienia Partnerowi usług o wartości wyższej niż wynika to z ilości wykorzystanych środków pieniężnych.
 4. Przekazanie środków na opłacenie usług Organizatora jest realizowane w terminie 7 dni roboczych od dnia wydania stosownej dyspozycji Organizatorowi przez Klienta.
 5. Partner będący osobą fizyczną, którego udział w Programie nie jest związany z prowadzoną działalnością gospodarczą (w szczególności dotyczy to osób nieprowadzących działalności gospodarczej), otrzymuje wynagrodzenie jako przychód z pozostałych źródeł w rozumieniu przepisów prawa podatkowego, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Partner składa oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej. Oświadczenie to jest warunkiem koniecznym wypłaty środków. Organizator jest zobowiązany przygotować PIT-8C w terminie wynikającym z przepisów prawa podatkowego. Partner jest zobowiązany podać Organizatorowi wszystkie dane niezbędne do przygotowania PIT-8C. Kwota wynagrodzenia jest kwotą przychodu Partnera, którą musi on samodzielnie opodatkować podczas przygotowania zeznania rocznego PIT.
 6. Partner, którego udział w Programie jest związany z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, w celu dokonania wypłaty wynagrodzenia musi przesłać do Organizatora prawidłowo wystawioną fakturę lub rachunek, tytułem “Usługa marketingowa. Dyspozycja wypłaty numer <numer dyspozycji nadany przez system>”. Numer dyspozycji Organizator nadaje automatycznie w momencie składania dyspozycji wypłaty środków. Kwota ta stanowi przychód Uczestnika, który Partner rozlicza podatkowo w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.
 7. Wypłata środków pieniężnych następuje w terminie 7 dni roboczych od daty, w przypadku o którym mowa w punkcie 6.5 złożenia dyspozycji wypłaty i otrzymaniu od Partnera informacji niezbędnych do wystawiania PIT-8C lub, w przypadku, o którym mowa w punkcie 6.6 złożenia dyspozycji wypłaty i otrzymania faktury lub rachunku.
 8. Wypłata środków pieniężnych jest możliwa jeśli na Koncie Partnera zgromadzone zostanie minimum 49 zł.
 9. Po przyjęciu dyspozycji Partnera odnośnie przeznaczenia posiadanych przez niego środków pieniężnych Organizator obniża wartość posiadanych środków pieniężnych o wartość na jaką dyspozycja opiewa wraz z kosztami jej wykonania.

7. Aspekty techniczne

 1. Ważność plików cookie (ciasteczek) umieszczanych w przeglądarce internetowej Poleconego Klienta wynosi 60 dni.
 2. W sytuacji gdy kilku Partnerów poleciło usługi Organizatora tej samej osobie lub podmiotowi, wtedy Skuteczne Polecenie zostanie przypisane Partnerowi, który polecał usługi Organizatora jako ostatni na urządzeniu (przeglądarce), z której nastąpiła przez Poleconego Klienta rejestracja usługi (w jego Link Polecający kliknięto ostatnio).

8. Postanowienia końcowe

 1. Partner ma prawo zgłoszenia reklamacji związanej z uczestnictwem w Programie. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres pomoc@booksy.com. Organizator ma obowiązek odpowiedzieć na otrzymaną reklamację w terminie 14 dni roboczych od daty jej otrzymania.
 2. Administratorem zbioru danych osobowych Partnerów uczestniczących w Programie jest Organizator.
 3. Organizator ma prawo do zakończenia Programu w dowolnym momencie, poprzez ogłoszenie na swojej stronie internetowej. W ogłoszeniu zostanie podany termin zakończenia Programu, z wyprzedzeniem nie krótszym, niż 14 dni.
 4. W przypadku zakończenia Programu przez Organizatora, wykorzystanie posiadanych środków pieniężnych na opłacenie usług Organizatora zgodnie z Regulaminem jest możliwe do dnia zakończenia Programu podanego przez Organizatora w informacji o zakończeniu Programu.
 5. Organizator ma prawo wykluczenia z Programu Partnera, który w ramach uczestnictwa w Programie:
  1. rozsyłał wraz z Linkami Polecającymi SPAM
  2. w inny sposób naraził dobre imię organizatora
  3. nie przestrzega zapisów Regulaminu
 6. W przypadku, o którym mowa w 8.5 wykluczenie następuje wraz ze złożeniem takiego oświadczenia przez Organizatora za pośrednictwem Konta Partnera, w dniu, w którym Partner po raz pierwszy po złożeniu takiego oświadczenia zaloguje się na Konto Partnera.
 7. Regulamin nie wyłącza żadnych postanowień innych Regulaminów lub Umów zawartych przez Partnera z Organizatorem.
 8. W przypadkach, o których mowa w punktach 8.4 i 8.5 Organizator zapewni dostęp do Konta Partnera przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia Programu lub wykluczenia Partnera celem złożenia przez niego dyspozycji rozdysponowania środków pieniężnych na wskazany przez niego rachunek bankowy, bez możliwości opłacania usług Organizatora zgodnie z Regulaminem. Po upływie tego okresu wypłata może być dokonana wyłącznie po uzyskaniu pisma wzywającego Organizatora do wypłaty ze wskazaniem numeru rachunku bankowego z terminem zapłaty nie krótszym niż 7 dni od dnia otrzymania takiego wezwania, ewentualnie w siedzibie Organizatora.
 9. Regulamin może być zmieniony w dowolnym momencie, poprzez umieszczenie na stronie internetowej Organizatora lub powiadomienie elektronicznie pod wskazany w Koncie Partnera adres e-mail. Jeśli Partner w ciągu 14 dni od ogłoszenia zmiany nie zgłosi braku akceptacji przyjmuje się, że Partner zmiany zaakceptował. Partner nie akceptujący zmian w Regulaminie nie będą mogli dalej korzystać z Programu jednak zgromadzone środki pieniężne będą mogli wykorzystać wedle postanowień Regulaminu, zgodnie z punktem 8.8.

  

Chcesz, żebyśmy oddzwonili do Ciebie
w 5 minut?
Zamów połączenie
close-link 

Chcesz, żebyśmy do Ciebie oddzwonili?
Zamów połączenie
close-link