Preambuła

Niniejszy Regulamin, wydany na podstawie Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344) określa warunki i zasady świadczenia usług przez Booksy International sp. z o.o., w zakresie wsparcia zarządzania przedsiębiorstwem.

1. DEFINICJE

 1. Operator – Booksy International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul.Prosta 67, 00-838 Warszawa, NIP: 951-238-16-07, REGON: 147315920, KRS: 0000515914.
 2. Usługi – narzędzia i inne świadczenia wspierające zarządzanie przedsiębiorstwem Kontrahenta, udostępnione w Platformie przez Operatora na warunkach niniejszego Regulaminu.
 3. Platforma – prowadzony przez Operatora zespół współpracujących ze sobą programów komputerowych, baz danych i elementów towarzyszących (np. graficznych), połączonych w jeden system teleinformatyczny umożliwiający dokonywanie Rezerwacji, składanie Zamówień oraz dodawanie Opinii i dokonywanie płatności przez Klientów, a także zarządzanie Kontami Użytkowników i Kontrahentów, dostępny w ramach Serwisu Versum, Aplikacji oraz w przypadku współpracy Operatora z podmiotami trzecimi, także w ramach stron internetowych / systemów tych podmiotów trzecich.
 4. Serwis Versum – portal internetowy prowadzony przez Operatora pod adresami www.versum.com, www.versum.pl.
 5. Serwis Booksy – portal internetowy prowadzony przez Operatora pod adresem https://booksy.com/biz/pl-pl.
 6. Aplikacja – program komputerowy (aplikacja mobilna) instalowana na urządzeniu mobilnym (smartfonie) Użytkownika, za pośrednictwem której Klient może korzystać z funkcjonalności Platformy.
 7. Klient – osoba fizyczna powyżej 16 roku życia, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje rezerwacji usług Kontrahenta lub płatności za te usługi z wykorzystaniem Platformy.
 8. Kontrahent – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zlecająca Operatorowi świadczenie Usług, poprzez dokonanie Rejestracji lub złożenie Zamówienia.
 9. Konto Kontrahenta (dalej także jako „Konto”) – wyodrębniona część Platformy zawierająca zbiór informacji dotyczących Kontrahenta, umożliwiająca korzystanie przez Kontrahenta z Usług oraz zarządzanie profilami Użytkowników.
 10. Użytkownik – Kontrahent oraz każda osoba lub podmiot, któremu Kontrahent udzielił dostępu do Konta, poprzez utworzenie profilu o określonych uprawnieniach.
 11. Opłata – Opłata Abonamentowa oraz Opłata Dodatkowa, płatne przelewem bankowym, kartami płatniczymi lub poprzez system płatności elektronicznych w terminie uzgodnionym z Operatorem.
 12. Opłata Abonamentowa – wynagrodzenie wnoszone za Plan Abonamentowy z góry (chyba, że Tabela Opłat stanowi inaczej). Uregulowanie opłaty skutkuje przedłużeniem ważności Konta.
 13. Opłata Dodatkowa – wynagrodzenie wnoszone przez Kontrahenta za Usługi Dodatkowe z góry (chyba, że Tabela Opłat stanowi inaczej), zgodnie z Tabelą Opłat.
 14. Siła wyższa – zdarzenia spowodowane przyczynami, których nie można było przewidzieć i na które Operator nie miał wpływu, pomimo dołożenia najwyższej staranności w szczególności: klęski żywiołowe, wojny, zamieszki.
 15. Okres Próbny – czternaście dni kalendarzowych licząc od dnia dokonania Rejestracji, w których ważne jest Konto Kontrahenta i w których Kontrahent może korzystać z Usług bez konieczności wnoszenia Opłat.
 16. Plan Abonamentowy (dalej także jako „Plan”) – zakres Usług świadczony przez Operatora (w zależności od wybranego przez Kontrahenta rodzaju Planu, zgodnie z Tabelą Opłat).
 17. Płatność – świadczenie pieniężne spełniane przez Klienta na rzecz Kontrahenta.
 18. Usługi Dodatkowe – Usługi wybrane przez Kontrahenta poza Planem Abonamentowym.
 19. Rejestracja – wypełnienie przez Kontrahenta elektronicznego formularza znajdującego się w Platformie poprzez podanie wskazanych w formularzu danych oraz przesłanie ich Operatorowi za pomocą dostępnej w formularzu opcji. Dokonanie Rejestracji skutkuje utworzeniem Konta Kontrahenta oraz rozpoczęciem Okresu Próbnego.
 20. Umowa – kontrakt w przedmiocie świadczenia Usług zawierany pomiędzy Operatorem, a Kontrahentem na zasadach i w trybie określonym w Regulaminie.
 21. Regulamin – niniejszy dokument wraz z Tabelą Opłat.
 22. Tabela Opłat – integralna część Regulaminu zawierająca informacje o wysokości Opłat oraz terminie ich realizacji.
 23. Saldo Kontrahenta – łączna kwota Płatności wykonanych przez Klientów na rzecz Kontrahenta pomniejszona o kwotę Opłat z tytułu świadczenia Usługi Dodatkowej udostępnienia infrastruktury Platformy w celu realizacji Płatności oraz zleconych przez Kontrahenta zwrotów Płatności.
 24. Zablokowanie Konta (dalej także jako „Blokada Konta”) – uniemożliwienie Kontrahentowi korzystania z Konta z przyczyn wskazanych w Regulaminie.
 25. Pomoc Techniczna – wsparcie Kontrahenta w zakresie obsługi Konta Kontrahenta.
 26. Karta Podarunkowa – narzędzie (reprezentowane przez unikalny ciąg cyfr i liter), umożliwiające Klientowi wykonanie Płatności na rzecz Kontrahenta do maksymalnej wartości nominalnej środków do wykorzystania przypisanej do danej Karty Podarunkowej.
 27. Usługa Booksy – usługa świadczona Kontrahentowi przez Operatora na zasadach określonych w pkt. 6 niniejszego Regulaminu.
 28. Usługi Premium – usługi świadczone Kontrahentowi przez Operatora na podstawie Regulaminu Premium akceptowanego przez Kontrahenta przed włączeniem z tych usług.
 29. Konto Aktywne – Konto Kontrahenta, któremu Operator świadczy Usługi wskazane w pkt 4.2.a Regulaminu.
 30. Konto Nieaktywne – Konto Kontrahenta, któremu Operator świadczy Usługi wskazane w pkt 4.2.b Regulaminu.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Zawarcie Umowy następuje poprzez dokonanie Rejestracji.
 2. Dostęp do Usług jest możliwy wyłącznie dla podmiotów, które dokonały uprzedniej Rejestracji.
 3. Regulamin określa zasady korzystania przez Kontrahentów z Usług. Kontrahent akceptuje przy tym, że relacje z Klientami określa także Regulamin Aplikacji Booksy dla Klientówznajdujący się pod adresem: https://booksy.com/pl-pl/p/terms, akceptuje treść tego regulaminu i przyjmuje, że wszelkie odniesienia do “Partnera” dotyczą Kontrahenta.

3. PRAWA I OBOWIĄZKI KONTRAHENTA

 1. Kontrahent jest dysponentem danych, które wprowadził w zakresie Konta.
 2. Kontrahent ma prawo do bezpłatnej Pomocy Technicznej drogą poczty elektronicznej, poprzez formularz kontaktowy na Platformie lub za pośrednictwem infolinii.
 3. Kontrahent zobowiązany jest do:
  1. podania prawdziwych i kompletnych danych w trakcie Rejestracji oraz zamawiania Usług,
  2. terminowego regulowania Opłat,
  3. niezwłocznej aktualizacji danych Kontrahenta w przypadku ich zmiany,
  4. podjęcia wszelkich niezbędnych środków w celu zapobiegania nieuprawnionemu wykorzystaniu danych dostępowych do Konta, w szczególności do ich bezpiecznego przechowywania, zachowania należytej ostrożności podczas każdego logowania oraz nieudostępniania osobom nieuprawnionym, pod rygorem poniesienia odpowiedzialności za szkody z tego powodu wynikłe na zasadach ogólnych wynikających z przepisów prawa,
 4. Kontrahent oświadcza, że dane zamieszczone w zakresie Konta są zgodne z prawem i stanem faktycznym.
 5. Kontrahent nie może dostarczać w zakresie Platformy oraz Konta Kontrahenta treści o charakterze bezprawnym.

4. PRAWA I OBOWIĄZKI OPERATORA

 1. Operator świadczy Usługi w zakresie wybranym przez Kontrahenta, przy zachowaniu należytej staranności.
 2. W skład Usług wchodzą m.in:
  1. Usługi dotyczące Konta Aktywnego:
   • umożliwienie dostępu do Platformy;
   • umożliwienie utworzenia Konta Kontrahenta;
   • umożliwienie korzystania z kalendarza rezerwacji wizyt, w tym zarządzanie Rezerwacjami, personelem oraz sprzętem Kontrahenta;
   • umożliwienie otrzymywania lub wysyłania powiadomień SMS oraz e-mail/push;
   • umożliwienie Klientom dostępu do Aplikacji oraz widgetu na profilu Kontrahenta zamieszczonego na Facebooku i widgetu na stronie internetowej Kontrahenta, umożliwiających dokonanie Rezerwacji on-line oraz dokonywanie płatności za Usługi Kontrahentów;
   • udostępnianie Klientom możliwości dokonywania płatności za usługi Kontrahenta za pośrednictwem Aplikacji;
  2. Usługi dotyczące Konta Nieaktywnego:
   • udostępnienie Kontrahentowi miejsca na przechowywanie danych w Platformie, w tym umożliwienie Kontrahentowi dostępu do tych danych.
 3. Operator zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Kontrahenta w przypadku:
  1. naruszenia przez Kontrahenta niniejszego Regulaminu,
  2. używania Konta w sposób niezgodny z obowiązującym prawem lub w sposób naruszający dobre obyczaje,
  3. powzięcia przez Operatora uzasadnionych wątpliwości, co do prawdziwości danych wskazanych podczas Rejestracji lub składania zamówienia,
  4. wykorzystania Konta do popełnienia oszustwa lub innego czynu zabronionego,
  5. innych przypadkach wskazanych wprost w Regulaminie

  jeżeli Kontrahent nie zaprzestanie naruszeń pomimo wezwania ze strony Operatora i wyznaczenia Kontrahentowi odpowiedniego terminu do zaprzestania i usunięcia naruszeń.

 4. Kontrahent jest informowany o Blokadzie Konta, bezpośrednio po jej dokonaniu, za pomocą komunikatu wyświetlanego w zakresie Konta Kontrahenta oraz poprzez wiadomość przesłaną na adres poczty elektronicznej podany przez Kontrahenta.
 5. Operator zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych i aktualizacyjnych w zakresie Platformy. Operator dołoży wszelkich starań, aby wskazane prace były realizowane w najkrótszym możliwym czasie.

5. ZAMAWIANIE I ŚWIADCZENIE USŁUG

 1. Po dokonaniu Rejestracji następuje aktywacja Konta Kontrahenta na Okres Próbny. Przeprowadzenie Rejestracji jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu przez Kontrahenta.
 2. W Okresie Próbnym oraz po jego zakończeniu Kontrahent może złożyć zamówienie na świadczenie Usług. Celem złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia, dostępny w zakresie Konta wskazując:
  1. Plan Abonamentowy,
  2. Usługi Dodatkowe,
  3. czas ważności Konta Kontrahenta (czas trwania Umowy),
  4. dane niezbędne do wystawienia faktur oraz adres poczty elektronicznej, na jaki faktury mają być wysyłane.
 3. Po Okresie Próbnym, Konto Kontrahenta zostanie zablokowane do czasu złożenia zamówienia na świadczenie Usług.
 4. W przypadku, gdy Kontrahent nie opłaci złożonego zamówienia lub nie ureguluje Opłat, w terminie wskazanym w przesłanym do niego dokumencie księgowym lub w zakresie i terminie określonym w ramach Konta Kontrahenta, pomimo wezwania go przez Operatora w formie mailowej na adres podany przez Kontrahenta oraz za pomocą komunikatu wyświetlanego w zakresie Konta Kontrahenta do realizacji płatności, w dodatkowym siedmiodniowym terminie, Konto Kontrahenta zostanie zablokowane do czasu opłacenia zamówienia lub uregulowania Opłat.
 5. Opłata winna być uiszczona w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wystawienia dokumentu księgowego, chyba że strony uzgodniły inny termin płatności.
 6. Kontrahent wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur drogą elektroniczną.
 7. Za moment powstania obowiązku podatkowego uznaje się moment przedłużenia okresu ważności Konta Kontrahenta w zakresie wybranego Planu Abonamentowego lub Usług Dodatkowych, co zostaje potwierdzone wystawieniem dokumentu księgowego.
 8. W czasie trwania Umowy, Kontrahent może zmienić Plan Abonamentowy lub wydłużyć ważność Konta z tym zastrzeżeniem, iż wybór Planu o niższej cenie, nie skutkuje obowiązkiem zwrotu przez Operatora uiszczonych już Opłat. Zmiana Planu Abonamentowego lub wydłużenie okresu ważności Konta zostaje wprowadzone z chwilą dokonania ich przez Kontrahenta w zakresie Konta.
 9. Rozliczenie należności z tytułu zmiany Planu Abonamentowego w przypadku wybrania Planu o wyższej cenie, zostanie dokonane zgodnie z Tabelą Opłat, proporcjonalnie do okresu w jakim Kontrahent korzystał z poszczególnych Planów Abonamentowych.
 10. Kontrahent jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, że wypowiedzenie powinno być złożone nie później niż na trzy dni robocze przed końcem okresu ważności Konta Kontrahenta. W przypadku braku wypowiedzenia Umowy w terminie, o którym mowa powyżej stosuje się punkt 5.14 Regulaminu. Wypowiedzenie może być dokonane w następujący sposób:
  1. pisemnie na adres Operatora,
  2. za pomocą poczty elektronicznej na adres biuro@versum.pl,
  3. za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w zakresie Konta Kontrahenta,
  4. za pomocą funkcjonalności dostępnej w zakresie Konta Kontrahenta.
 11. Wypowiedzenie Umowy przed upływem opłaconego z góry okresu abonamentowego nie skutkuje koniecznością zwrotu przez Operatora uiszczonych już Opłat.
 12. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Kontrahenta, na jego wniosek skierowany do Operatora za pomocą poczty elektronicznej lub poprzez formularz kontaktowy dostępny w zakresie Konta, w terminie 30 (trzydziestu) dni licząc od dnia wygaśnięcia Umowy:
  1. Operator sporządzi i przekaże Kontrahentowi na adres poczty elektronicznej podany w czasie Rejestracji lub inny adres wskazany przez Kontrahenta kopię danych znajdujących się w zakresie Konta Kontrahenta, lub
  2. Operator przechowuje dane znajdujące się w zakresie Konta Kontrahenta przez czas ustalony z Kontrahentem.
 13. Po upływie terminu wskazanego w punkcie 5.12 powyżej, Konto Kontrahenta zostaje usunięte, chyba że Kontrahent postanowił inaczej zgodnie z punktem 5.12.b.
 14. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, przy czym Konto Kontrahenta aktywowane jest na kolejne okresy rozliczeniowe, zgodnie z Planem Abonamentowym. Brak wypowiedzenia umowy przez Kontrahenta przed upływem okresu obowiązywania danego Planu Abonamentowego skutkuje obciążeniem Kontrahenta opłatą za kolejny okres rozliczeniowy, zgodnie z Planem Abonamentowym, Usługami Dodatkowymi i na okres wskazany przez Kontrahenta podczas składania zamówienia lub jaki Kontrahent wskazał po złożeniu zamówienia w zakresie swojego Konta. W takim przypadku ważność Konta jest przedłużana z tym zastrzeżeniem, iż w sytuacji braku dostępności na Platformie dotychczasowego Planu Abonamentowego, Kontrahentowi zostanie przypisany Plan najbardziej zbliżony (biorąc pod uwagę kryterium liczby terminarzy), na co Kontrahent wyraża zgodę.
 15. Operator może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.
 16. Operator może wypowiedzieć Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli przyczyny Blokady Konta, o których mowa w 4.3 nie ustaną w terminie 14 dni od jej dokonania.

6. USŁUGA BOOKSY

 1. Usługa Booksy, umożliwia nawiązanie bezpośredniego kontaktu pomiędzy Klientem a Kontrahentem w celu rezerwacji usług, dzięki wyświetlaniu na www.booksy.com informacji o usługach oferowanych przez Kontrahenta. Sposób świadczenia Usługi Booksy, w tym dostępne dla Klienta sposoby / kanały rezerwacji usług Kontrahenta, zależą od aktualnej dostępności danych rozwiązań i funkcjonalności oraz mogą ulegać zmianie ze względów operacyjno-technicznych.
 2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie do Usługi Booksy zastosowanie ma Regulamin Aplikacji Booksy Biz dostępny pod adresem:  https://booksy.com/biz/pl-pl/polityka-prywatnosci#regulamin, z zastrzeżeniem, że:
  1. dotyczy Profilu,
  2. Kontrahenta dotyczą postanowienia odnoszące się do Partnera,
  3. zgodnie z pojęciami Profilu oraz Partnera zdefiniowanymi w Regulaminie Aplikacji Booksy Biz.
 3. Operator nigdy nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Kontrahentem a Klientem w ramach Usługi Booksy. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za dokonanie płatności przez Klienta za usługi oferowane przez Kontrahenta oraz za ich wykonanie.

7. PŁATNOŚCI W SERWISIE VERSUM (Moment Pay)

 1. W ramach Usług Dodatkowych Operator udostępnia infrastrukturę Platformy w celu umożliwienia realizacji Płatności przez Klientów na rzecz Kontrahentów oraz zwrotów Płatności zlecanych przez Kontrahentów na rzecz Klientów.
 2. Operator nie wchodzi w posiadanie środków pochodzących z Płatności i nie świadczy usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2360 ze zm.). Operator przetwarza informacje dotyczące Płatności w celu umożliwienia wypłaty środków pochodzących z Płatności na rzecz Kontrahenta lub dokonania zwrotu Płatności na rzecz Klienta.
 3. Usługa Dodatkowa Płatności obejmuje możliwość dokonania Płatności następującymi metodami:
  1. karta płatnicza,
  2. szybki przelew elektroniczny/BLIK,
  3. Karta Podarunkowa.

  oraz zlecenia zwrotu Płatności pod warunkiem posiadania wystarczającego Salda Kontrahenta.

 4. Usługi płatnicze umożliwiające realizację Płatności świadczone są przez zewnętrznych dostawców usług płatniczych, którzy zapewniają bezpieczeństwo przepływu środków pieniężnych.
 5. W celu umożliwienia realizacji Płatności w ramach Platformy, konieczne jest zdefiniowanie w ramach Konta następujących danych:
  1. imię, nazwisko, adres zamieszkania, obywatelstwo, rodzaj i numer dokumentu tożsamości, nr PESEL (lub data urodzenia, jeśli nie nadano) oraz państwo urodzenia beneficjentów rzeczywistych w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r. poz. 593 ze zm.) wraz z oświadczeniem złożonym pod rygorem odpowiedzialności karnej, czy osoby te są/nie są osobami zajmującymi eksponowane stanowisko polityczne, członkami rodziny osób zajmujących eksponowane stanowisko polityczne lub osobami znanymi jako bliscy współpracownicy osób zajmujących eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu ww. Ustawy,
  2. numeru rachunku bankowego do wypłaty środków pochodzących z Płatności.
 6. Rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 5 lit. b powyżej powinien należeć do Kontrahenta. W celu zdefiniowania rachunku bankowego konieczne jest wykonanie zwrotnego przelewu weryfikacyjnego na kwotę 1 PLN za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych. Kwota przelewu weryfikacyjnego zostanie zwrócona Kontrahentowi w terminie 14 dni roboczych od dnia akceptacji rachunku bankowego. Dane z przelewu weryfikacyjnego przekazywane są Operatorowi, który ma prawo zażądać od Kontrahenta dodatkowych danych lub informacji, w szczególności:
  1. umowy rachunku bankowego wskazanego przez Kontrahenta,
  2. wyciągu z historii rachunku bankowego wskazanego przez Kontrahenta,
  3. potwierdzeń przelewów wykonanych z rachunku bankowego wskazanego przez Kontrahenta.
 7. Operator oraz dostawca usług płatniczych mają prawo odmowy zaakceptowania rachunku bankowego wskazanego przez Kontrahenta w przypadku niezgodności danych Kontrahenta z danymi z wyciągu bankowego lub nieuzupełnienia przez Kontrahenta danych, o których mowa w pkt. 7.6.
 8. Informacja o zdefiniowaniu rachunku bankowego przesyłana jest na wszystkie adresy poczty elektronicznej należące do Kontrahenta lub Użytkowników wskazanych przez Kontrahenta, a posiadających uprawnienia Administratora, wskazane przez Kontrahenta.
 9. Zmiana zdefiniowanego rachunku bankowego wymaga ponownego przejścia procedury, o której mowa w ust. 6, a postanowienia ust. 7-8 stosuje się odpowiednio.
 10. Wypłata środków pochodzących z Płatności odbywać się będzie bezpłatnie periodycznie, na koniec każdego tygodnia. Możliwe jest dokonanie wypłaty środków pochodzących z Płatności na żądanie w dowolnym czasie. Wypłata na żądanie podlega opłacie wskazanej w Tabeli Opłat. Za wypłatę uważa się zlecenie przelewu środków pochodzących z Płatności na zdefiniowany rachunek bankowy Kontrahenta przez dostawcę usług płatniczych.
 11. Kontrahent wyraża zgodę na potrącenie ze środków pochodzących z Płatności kwoty Opłat z tytułu świadczenia Usługi Dodatkowej Płatności.
 12. Zwrot Płatności może zostać zlecony i zrealizowany wyłącznie w przypadku posiadania wystarczającego Salda Kontrahenta, pokrywającego w całości kwotę zwrotu.

8. DANE KONTRAHENTA

 1. Informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności, która jest integralną częścią Regulaminu.
 2. Operator nie jest administratorem danych osobowych Klientów, wprowadzonych przez Kontrahenta lub Użytkowników w zakresie Konta Kontrahenta.

9. PRAWA NA DOBRACH NIEMATERIALNYCH

 1. Wszelkie materiały umieszczone, udostępniane w ramach Platformy, jak i sposób ich przedstawienia (układ) korzystają z ochrony przewidzianej w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509) lub w Ustawie prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 324) i przysługują Operatorowi, chyba że co innego wyraźnie wynika z ich treści lub z okoliczności.
 2. Kontrahent jest uprawniony do korzystania z Usług przez czas trwania Umowy, wyłącznie w zakresie funkcjonalności udostępnionych mu przez Operatora, zgodnie ze złożonym przez Kontrahenta Zamówieniem. Kontrahent nie uzyskuje jakichkolwiek praw, w tym praw własności intelektualnej ponad te wyraźnie określone treścią Umowy. W tym w szczególności Kontrahent nie jest uprawniony do uzyskania jakichkolwiek plików źródłowych.

10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Operator ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe wyłącznie z jego winy umyślnej. Odpowiedzialność Operatora jest ograniczona do wysokości trzykrotności miesięcznej Opłaty Abonamentowej.
 2. Odpowiedzialność Operatora za przerwy lub utrudnienia w korzystaniu z Usługi jest wyłączona, jeżeli wystąpi:
  1. okoliczność niezależna od Operatora (np. przypadek Siły Wyższej, działanie osoby trzeciej, działanie Kontrahenta);
  2. potrzeba dokonania jakiejkolwiek naprawy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania służących do świadczenia Usługi, o ile łączna przerwa w dostępie do Usługi nie przekracza łącznie 48 godzin w miesiącu kalendarzowym.
  3. błąd lub opóźnienie w transmisji, chyba że do błędów lub opóźnień w transmisji doszło z winy Operatora.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkody pozostającej w związku ze świadczeniem usług płatniczych przez zewnętrznych dostawców usług płatniczych.
 4. Kontrahent zobowiązuje się pokryć wszelkie szkody powstałe w wyniku niezgodnego z prawem, Regulaminem lub zwyczajem działania lub zaniechania Kontrahenta, zarówno zakresie strat jak i utraconych korzyści. W tym Kontrahent obowiązany jest do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Operatora związanych z dochodzeniem przez niego odszkodowania.
 5. Kontrahent ponosi pełną odpowiedzialność za podmioty, którym udzielił dostępu do Konta.

11. REKLAMACJE

 1. Kontrahent ma prawo w każdym czasie złożyć reklamację dotyczącą korzystania z Platformy.
 2. Reklamacje należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@versum.pl lub poprzez formularz kontaktowy dostępny w zakresie Konta.
 3. Reklamacja powinna zawierać: nazwę Kontrahenta oraz numer NIP lub REGON jednoznacznie identyfikujący Kontrahenta, adres poczty elektronicznej, na który ma zostać przesłana odpowiedź oraz opis przedmiotu reklamacji (umożliwiający jej rozpatrzenie).
 4. Operator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni roboczych, chyba że Kontrahent:
  1. nie opisał przedmiotu reklamacji w sposób umożliwiający jej rozpatrzenie,
  2. nie podał danych umożliwiających identyfikację Kontrahenta.
 5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4.a – 4.b powyżej termin na rozpatrzenie reklamacji biegnie od dnia, w którym Kontrahent dostarczy Operatorowi brakujące informacje.
 6. Odpowiedź na reklamację Operator kieruje na adres poczty elektronicznej wskazany przez Kontrahenta.
 7. Reklamacje dotyczące realizacji Płatności rozpatrywane są bezpośrednio przez dostawców usług płatniczych. Operator  niezwłocznie przekazuje taką reklamację dostawcy usług płatniczych.

12. WARUNKI TECHNICZNE

 1. W celu prawidłowego korzystania z Platformy oraz Usług niezbędny jest:
  1. komputer – posiadający dostęp do sieci Internet, wyposażony w aktualną przeglądarkę internetową lub
  2. urządzenie mobilne (smartphone/tablet lub inne) – posiadające dostęp do sieci Internet, wyposażone w aktualną przeglądarkę internetową

13. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KONTRAHENTÓW, DO KTÓRYCH ZASTOSOWANIE ZNAJDUJĄ PRZEPISY KONSUMENCKIE

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu znajdują zastosowanie wyłącznie do Kontrahentów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, dla których Umowa nie ma charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z którymi Umowa została zawarta najwcześniej 1 stycznia 2021 r. Postanowienia pkt. 4.3, 5.11, 7.7, 14.2-7 Regulaminu w brzmieniu nadanym w niniejszej wersji mają zastosowanie do opisanych w poprzednim zdaniu Kontrahentów, z którym Umowa została zawarta najwcześniej 1 stycznia 2021 r.
 2. Wyłącza się zastosowanie następujących punktów Regulaminu:
  1. 5.15, 5.16;
  2. 10.1, 10.2.b, 10.4 zd. 2;
  3. 14.11
 3. Operator może rozwiązać umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego w następujących przypadkach:
  1. Kontrahent pozostaje w opóźnieniu z płatnością za co najmniej jeden pełny okres rozliczeniowy i pomimo wyznaczenia przez Operatora dodatkowego, co najmniej 7-dniowego terminu nie uregulował płatności;
  2. Kontrahent dopuszcza się któregokolwiek z naruszeń opisanych w pkt. 4.3. Regulaminu;
  3. Operator utracił możliwość świadczenia usług na rzecz Kontrahenta;
  4. z przyczyn wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Odpowiedzialność Operatora za przerwy lub utrudnienia w korzystaniu z Usługi jest wyłączona, jeżeli wystąpi potrzeba dokonania jakiejkolwiek naprawy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania służących do świadczenia Usługi, o ile łączna przerwa w dostępie do Usługi nie przekracza łącznie 12 godzin w miesiącu kalendarzowym.
 5. Kontrahent ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy (dokonania Rejestracji).
 6. Kontrahent może odstąpić od Umowy poprzez przesłanie na adres e-mail biuro@versum.pl lub adres pocztowy Booksy International sp. z o.o. ul. Prosta 67, 00-838 Warszawa:
  1. formularza odstąpienia od Umowy, który znajduje się tutaj: Oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
  2. innego oświadczenia wyraźnie wyrażającego wolę odstąpienia od Umowy.

14. PRZENIESIENIE KONTA KONTRAHENTA

 1. W każdym czasie Kontrahent uprawniony jest do żądania przeniesienia przez Operatora Konta Kontrahenta (wraz z znajdującymi się tam danymi osobowymi) z Platformy w ramach Serwisu Versum, do platformy w ramach Serwisu Booksy. W takim przypadku Kontrahent uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy w każdym czasie, z zastrzeżeniem, że wypowiedzenie powinno być złożone nie później niż na trzy dni robocze przed końcem okresu ważności Konta Kontrahenta.
 2. Operator uprawniony jest do złożenia wybranemu przez siebie Kontrahentowi propozycji przeniesienia Konta Kontrahenta z Platformy w ramach Serwisu Versum do platformy w ramach Serwisu Booksy w terminie 21 dni od dnia powiadomienia Kontrahenta poprzez wiadomość e-mail. Dany Kontrahent zostanie powiadomiony o ww. możliwości poprzez komunikat w ramach Konta oraz poprzez wiadomość e-mail.
 3. W przypadku przeniesienia przez Kontrahenta Konta Kontrahenta z Platformy w ramach Serwisu Versum do platformy w ramach Serwisu Booksy w terminie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Operator oraz Kontrahent ustalą, że Operator w terminie co najmniej 3 miesięcy od dnia przeniesienia Konta Kontrahenta, będzie świadczył na rzecz Kontrahenta w ramach Platformy wyłącznie usługi określone w ust. 4.2.b Regulaminu, tj. dotyczące Konta Nieaktywnego.
 4. Operator uprawniony jest do warunkowego wypowiedzenia części Usług określonych:
  • w punkcie 4.2.a Regulaminu (dotyczących Konta Aktywnego) z zachowaniem 21 dniowego okresu wypowiedzenia oraz
  • w punkcie 4.2.b Regulaminu (dotyczących Konta Nieaktywnego) z zachowaniem co najmniej 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia.

  Wypowiedzenie stanie się skuteczne w przypadku braku przeniesienia Konta Kontrahenta przez wybranego Kontrahenta w terminie, o którym mowa w ust. 2 powyżej.

15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowa podlega prawu polskiemu.
 2. Operator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w zakresie Platformy lub Usług, które nie wpływają na postanowienia Regulaminu, w tym
  1. wynikających z wydanej decyzji administracyjnej lub wyroku,
  2. wynikających ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  3. zmiany szaty graficznej oraz funkcjonalności.
 3. Kontrahent zostanie poinformowany o zmianach, o których mowa w ust. 2 powyżej w zakresie Konta. Zmiany, wchodzą w życie z chwilą ich wprowadzenia.
 4. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie z następujących przyczyn:
  1. zmian przepisów prawnych mających wpływ na treść Regulaminu,
  2. zmian organizacyjnych,
  3. zmian technicznych w ramach Platformy, Serwisu Versum, Aplikacji lub Usług,
  4. ze względów bezpieczeństwa lub ochrony prywatności,
  5. zmian językowych lub redakcyjnych,
  6. zmian zakresu świadczonych Usług,
  7. zmian w zakresie Tabeli Opłat.
 5. O dokonanej zmianie w Regulaminie Operator zawiadomi Kontrahenta za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres poczty elektronicznej powiązanej z Kontem oraz w zakresie Konta, najpóźniej na 14 dni przed ich wejściem w życie, chyba że co innego będzie wynikać z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Operator może dokonać zmiany Regulaminu bez zachowania terminu, o którym mowa w ust. 12, jeśli wymagają tego przepisy prawa lub obowiązki regulacyjne albo jest to niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa Platformy, Klientów lub Kontrahentów.
 7. Kontrahent ma prawo wypowiedzieć Umowę poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni od daty zawiadomienia przez Operatora o zmianie Regulaminu w sposób opisany w 5.10 Regulaminu. Wówczas Umowa wygasa z upływem ostatniego dnia ww. 14-dniowego terminu. Korzystanie z Platformy oraz Konta Kontrahenta po upływie ww. 14-dniowego terminu jest jednoznaczne z akceptacją zmiany Regulaminu i nie wymaga składania przez Kontrahenta żadnego odrębnego oświadczenia.
 8. Zmiana Tabeli Opłat nie wpływa na ceny Usług już opłaconych.
 9. Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszej Umowy zostaną uznane w sposób przewidziany prawem za nieważne lub nieskuteczne, nie wpływa to na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Umowy.
 10. Wszelkie informacje dotyczące Umowy uzyskane przez Kontrahenta, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Operatora w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. 2022, poz. 1233).
 11. Wszelkie spory pomiędzy Stronami wynikające z Regulaminu lub z nim związane będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Operatora.

Załącznik nr I – TABELA OPŁAT

Usługi Podstawowe
Nazwa Planu AbonamentowegoSOLOBASICMEDIUMPRO
liczba terminarzy dla pracowników1do 6do 12powyżej 12
cena / miesiąc109 zł179 zł259 zł409 zł
liczba SMSów gratis w Planie50505050
cena SMS poza Planem / sztuka

(płatne z dołu po zakończeniu miesiąca kalendarzowego)

0,12 zł0,12 zł0,12 zł0,12 zł
cena SMS poza Planem wysyłanych na numery zagraniczne / sztuka

(płatne z dołu po zakończeniu miesiąca kalendarzowego)

0,30 zł0,30 zł0,30 zł0,30 zł
Usługi Dodatkowe
dodatek „Marketing Automatyczny” / miesiąc69 zł69 zł69 złgratis
dodatek „Program Lojalnościowy” / miesiąc109 zł109 zł109 zł109 zł
dodatek „Fiskalizacja” / rok409 zł409 zł409 zł409 zł
Indywidualna nazwa nadawcy wiadomości SMSjednorazowa opłata aktywacyjna 49 zł
Płatności w Serwisie Versum (Moment Pay)
Udostępnienie infrastruktury Serwisu Versum w celu realizacji Płatności1,9% + 0,39 zł / transakcja
Wypłaty środków cyklicznie raz w tygodniu w piątekgratis
Wypłata środków na żądanie1 zł / wypłata

Objaśnienia:

Koszty wiadomości SMS naliczane są do 5 dni roboczych po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, w którym Kontrahent wysłał przynajmniej 1 wiadomość SMS poza Planem Abonamentowym.

Opłaty stanowią kwoty netto, do których należy doliczyć podatek VAT w aktualnie obowiązującej stawce.

Tabela Opłat obowiązuje od 01.02.2023 r.

Regulamin obowiązuje od  01.02.2023 r.

Archiwum regulaminów 

Chcesz, żebyśmy oddzwonili do Ciebie
w 5 minut?
Zamów połączenie
close-link 

Chcesz, żebyśmy do Ciebie oddzwonili?
Zamów połączenie
close-link