Preambuła
Niniejszy Regulamin, wydany na podstawie Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422) określa warunki i zasady świadczenia usług przez Versum sp. z o.o., w zakresie wsparcia zarządzania przedsiębiorstwem.

1. DEFINICJE

 1. Operator – Versum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul. Cieszyńska 90, 43-300 Bielsko Biała, NIP: 9372676744, REGON:362795750, KRS: 0000581756.
 2. Usługi – narzędzia i inne świadczenia wspierające zarządzanie przedsiębiorstwem Kontrahenta, udostępnione w Serwisie przez Operatora na warunkach niniejszego Regulaminu.
 3. Serwis – portal internetowy prowadzony przez Operatora pod adresami www.versum.com, www.versum.pl oraz www.moment.pl.
 4. Klient – osoba fizyczna powyżej 16 roku życia, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje rezerwacji usług Kontrahenta lub płatności za te usługi z wykorzystaniem Serwisu.
 5. Kontrahent – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zlecająca Operatorowi świadczenie Usług, poprzez dokonanie Rejestracji lub złożenie zamówienia.
 6. Konto Kontrahenta (dalej także jako „Konto”) – wyodrębniona część Serwisu zawierająca zbiór informacji dotyczących Kontrahenta, umożliwiająca korzystanie przez Kontrahenta z Usług oraz zarządzanie profilami Użytkowników.
 7. Użytkownik – Kontrahent oraz każda osoba lub podmiot, któremu Kontrahent udzielił dostępu do Konta, poprzez utworzenie profilu o określonych uprawnieniach.
 8. Opłata – Opłata Abonamentowa oraz Opłata Dodatkowa, płatne przelewem bankowym, kartami płatniczymi lub poprzez system płatności elektronicznych w terminie uzgodnionym z Operatorem. Opłata Abonamentowa – wynagrodzenie wnoszone za Plan Abonamentowy z góry (chyba, że Tabela Opłat stanowi inaczej). Uregulowanie opłaty skutkuje przedłużeniem ważności Konta.
 9. Opłata Dodatkowa – wynagrodzenie wnoszone przez Kontrahenta za Usługi Dodatkowe z góry (chyba, że Tabela Opłat stanowi inaczej), zgodnie z Tabelą Opłat.
 10. Siła wyższa – zdarzenia spowodowane przyczynami, których nie można było przewidzieć i na które Operator nie miał wpływu, pomimo dołożenia najwyższej staranności w szczególności: klęski żywiołowe, wojny, zamieszki.
 11. Okres Próbny – czternaście dni kalendarzowych licząc od dnia dokonania Rejestracji, w których ważne jest Konto Kontrahenta i w których Kontrahent może korzystać z Usług bez konieczności wnoszenia Opłat .
 12. Plan Abonamentowy – (dalej także jako „Plan”) – zakres Usług świadczony przez Operatora (w zależności od wybranego przez Kontrahenta rodzaju Planu, zgodnie z Tabelą Opłat).
 13. Płatność – świadczenie pieniężne spełniane przez Klienta na rzecz Kontrahenta.
 14. Usługi Dodatkowe – Usługi wybrane przez Kontrahenta poza Planem Abonamentowym.
 15. Rejestracja – wypełnienie przez Kontrahenta elektronicznego formularza znajdującego się w Serwisie poprzez podanie wskazanych w formularzu danych oraz przesłanie ich Operatorowi za pomocą dostępnej w formularzu opcji. Dokonanie Rejestracji skutkuje utworzeniem Konta Kontrahenta oraz rozpoczęciem Okresu Próbnego.
 16. Umowa – kontrakt w przedmiocie świadczenia Usług zawierany pomiędzy Operatorem, a Kontrahentem na zasadach i w trybie określonym w Regulaminie.
 17. Regulamin – niniejszy dokument wraz z Tabelą Opłat.
 18. Tabela Opłat – integralna część Regulaminu zawierająca informacje o wysokości Opłat oraz terminie ich realizacji.
 19. Saldo Kontrahenta – łączna kwota Płatności wykonanych przez Klientów na rzecz Kontrahenta pomniejszona o kwotę Opłat z tytułu świadczenia Usługi Dodatkowej udostępnienia infrastruktury Serwisu w celu realizacji Płatności oraz zleconych przez Kontrahenta zwrotów Płatności.
 20. Zablokowanie Konta (dalej także jako „Blokada Konta”) – uniemożliwienie Kontrahentowi korzystanie z Konta z przyczyn wskazanych w Regulaminie.
 21. Pomoc Techniczna – wsparcie Kontrahenta w zakresie obsługi Konta Kontrahenta.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Zawarcie Umowy następuje poprzez dokonanie Rejestracji.
 2. Dostęp do Usług jest możliwy wyłącznie dla podmiotów, które dokonały uprzedniej Rejestracji.
 3. Regulamin określa zasady korzystania przez Kontrahentów z Usług.

3. PRAWA I OBOWIĄZKI KONTRAHENTA

 1. Kontrahent jest dysponentem danych jakie wprowadził w zakresie Konta.
 2. Kontrahent ma prawo do bezpłatnej Pomocy Technicznej drogą poczty elektronicznej, poprzez formularz kontaktowy w Serwisie lub za pośrednictwem infolinii.
 3. Kontrahent zobowiązany jest do:
  1. podania prawdziwych i kompletnych danych w trakcie Rejestracji oraz zamawiania Usług,
  2. terminowego regulowania Opłat,
  3. niezwłocznej aktualizacji danych Kontrahenta w przypadku ich zmiany,
  4. podjęcia wszelkich niezbędnych środków w celu zapobieżenia nieuprawnionemu wykorzystaniu danych dostępowych do Konta, w szczególności do ich bezpiecznego przechowywania, zachowania należytej ostrożności podczas każdego logowania oraz nieudostępniania osobom nieuprawnionym, pod rygorem poniesienia odpowiedzialności za szkody z tego powodu wynikłe na zasadach ogólnych wynikających z przepisów prawa, 
 4. Kontrahent oświadcza, że dane zamieszczone w zakresie Konta są zgodne z prawem i stanem faktycznym.
 5. Kontrahent nie może dostarczać w zakresie Serwisu oraz Konta Kontrahenta treści o charakterze bezprawnym.

4. PRAWA I OBOWIĄZKI OPERATORA

 1. Operator świadczy Usługi w zakresie wybranym przez Kontrahenta, przy zachowaniu należytej staranności.
 2. Operator zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Kontrahenta w przypadku:
  1. naruszenia przez Kontrahenta niniejszego Regulaminu,
  2. używania Konta w sposób niezgodny z obowiązującym prawem lub w sposób naruszający dobre obyczaje,
  3. powzięcia przez Operatora uzasadnionych wątpliwości, co do prawdziwości danych wskazanych podczas Rejestracji lub składania zamówienia,
  4. wykorzystania Konta do popełnienia oszustwa lub innego czynu zabronionego,
  5. innych przypadkach wskazanych wprost w Regulaminie.
 3. Kontrahent jest informowany o Blokadzie Konta, bezpośrednio po jej dokonaniu, za pomocą komunikatu wyświetlanego w zakresie Konta Kontrahenta oraz poprzez wiadomość przesłaną na adres poczty elektronicznej podany przez Kontrahenta.
 4. Operator zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych i aktualizacyjnych w zakresie Serwisu. Operator dołoży wszelkich starań, aby wskazane prace były realizowane w najkrótszym możliwym czasie.

 

5. ZAMAWIANIE I ŚWIADCZENIE USŁUG

 1. Po dokonaniu Rejestracji następuje aktywacja Konta Kontrahenta na Okres Próbny. Przeprowadzenie Rejestracji jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu przez Kontrahenta.
 2. W Okresie Próbnym oraz po jego zakończeniu Kontrahent może złożyć zamówienie na świadczenie Usług. Celem złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia, dostępny w zakresie Konta wskazując:
  1. Plan Abonamentowy,
  2. Usługi Dodatkowe,
  3. czas ważności Konta Kontrahenta (czas trwania Umowy),
  4. dane niezbędne do wystawienia faktur oraz adres poczty elektronicznej, na jaki faktury mają być wysyłane.
 3. Po Okresie Próbnym, Konto Kontrahenta zostanie zablokowane do czasu złożenia zamówienia na świadczenie Usług.
 4. W przypadku, gdy Kontrahent nie opłaci złożonego zamówienia lub nie ureguluje Opłat, w terminie wskazanym w przesłanym do niego dokumencie księgowym lub w zakresie i terminie określonym w ramach Konta Kontrahenta, pomimo wezwania go przez Operatora w formie mailowej na adres podany przez Kontrahenta oraz za pomocą komunikatu wyświetlanego w zakresie Konta Kontrahenta do realizacji płatności, w dodatkowym siedmiodniowym terminie, Konto Kontrahenta zostanie zablokowane do czasu opłacenia zamówienia lub uregulowania Opłat.
 5. Opłata winna być uiszczona w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wystawienia dokumentu księgowego, chyba że strony uzgodniły inny termin płatności.
 6. Kontrahent wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur drogą elektroniczną.
 7. Za moment powstania obowiązku podatkowego uznaje się moment przedłużenia okresu ważności Konta Kontrahenta w zakresie wybranego Planu Abonamentowego lub Usług Dodatkowych, co zostaje potwierdzone wystawieniem dokumentu księgowego.
 8. W czasie trwania Umowy, Kontrahent może zmienić Plan Abonamentowy lub wydłużyć ważność Konta z tym zastrzeżeniem, iż wybór Planu o niższej cenie, nie skutkuje obowiązkiem zwrotu przez Operatora uiszczonych już Opłat. Zmiana Planu Abonamentowego lub wydłużenie okresu ważności Konta zostaje wprowadzone z chwilą dokonania ich przez Kontrahenta w zakresie Konta.
 9. Rozliczenie należności z tytułu zmiany Planu Abonamentowego w przypadku wybrania Planu o wyższej cenie, zostanie dokonane zgodnie z Tabelą Opłat, proporcjonalnie do okresu w jakim Kontrahent korzystał z poszczególnych Planów Abonamentowych.
 10. Kontrahent jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem że wypowiedzenie powinno być złożone nie później niż na trzy dni robocze przed końcem okresu ważności Konta Kontrahenta. W przypadku braku wypowiedzenia Umowy w terminie, o którym mowa powyżej stosuje się punkt 5.14 Regulaminu. Wypowiedzenie może być dokonane w następujący sposób:
  1. pisemnie na adres Operatora,
  2. za pomocą poczty elektronicznej na adres biuro@versum.pl,
  3. za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w zakresie Konta Kontrahenta
  4. za pomocą funkcjonalności dostępnej w zakresie Konta Kontrahenta.
 11. Wypowiedzenie umowy nie skutkuje koniecznością zwrotu przez Operatora uiszczonych już Opłat.
 12. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Kontrahenta, na jego wniosek skierowany do Operatora za pomocą poczty elektronicznej lub poprzez formularz kontaktowy dostępny w zakresie Konta, w terminie 30 (trzydziestu) dni licząc od dnia wygaśnięcia Umowy:
  1. Operator sporządzi i przekaże Kontrahentowi na adres poczty elektronicznej podany w czasie Rejestracji lub inny adres wskazany przez Kontrahenta kopię danych znajdujących się w zakresie Konta Kontrahenta, lub
  2. Operator przechowa dane znajdujące się w zakresie Konta Kontrahenta przez czas ustalony z Kontrahentem.
 13. Po upływie terminu wskazanego w punkcie 5.12 powyżej, Konto Kontrahenta zostaje usunięte, chyba że Kontrahent postanowił inaczej zgodnie z punktem 5.12.2.
 14. Brak wypowiedzenia Umowy przez Kontrahenta, skutkuje automatycznym przedłużeniem ważności Konta Kontrahenta (zawarciem nowej Umowy) zgodnie z Planem Abonamentowym, Usługami Dodatkowymi i na czas wskazany przez Kontrahenta podczas składania zamówienia lub jaki Kontrahent wskazał po złożeniu zamówienia w zakresie swojego Konta. W takim przypadku ważność Konta jest przedłużana z tym zastrzeżeniem, iż w sytuacji braku dostępności w Serwisie dotychczasowego Planu Abonamentowego, Kontrahentowi zostanie przypisany Plan najbardziej zbliżony (biorąc pod uwagę kryterium liczby terminarzy), na co Kontrahent wyraża zgodę.
 15. Operator może rozwiązać umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.
 16. Operator może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli przyczyny Blokady Konta, o których mowa w 4.2 nie ustaną w terminie 30 dni od jej dokonania.

6. PŁATNOŚCI W SERWISIE (Moment Pay)

 1. W ramach Usług Dodatkowych Operator udostępnia infrastrukturę Serwisu w celu umożliwienia realizacji Płatności przez Klientów na rzecz Kontrahentów oraz zwrotów Płatności zlecanych przez Kontrahentów na rzecz Klientów.
 2. Operator nie wchodzi w posiadanie środków pochodzących z Płatności i nie świadczy usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 659 ze zm.). Operator przetwarza informacje dotyczące Płatności w celu umożliwienia wypłaty środków pochodzących z Płatności na rzecz Kontrahenta lub dokonania zwrotu Płatności na rzecz Klienta.
 3. Usługa dodatkowa płatności obejmuje możliwość dokonania Płatności następującymi metodami:
  1. karta płatnicza,
  2. szybki przelew elektroniczny/BLIK,

  oraz zlecenia zwrotu Płatności pod warunkiem posiadania wystarczającego Salda Kontrahenta.

 4. Usługi płatnicze opisane w ust. 3 powyżej świadczone są przez zewnętrznego dostawcę usług płatniczych, którzy zapewniają bezpieczeństwo przepływu środków pieniężnych tj.: Tpay.com – Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu.
 5. W celu umożliwienia realizacji Płatności w ramach Serwisu, konieczne jest zdefiniowanie w ramach Konta następujących danych:
  1. imię, nazwisko, adres zamieszkania, obywatelstwo, rodzaj i numer dokumentu tożsamości, nr PESEL (lub data urodzenia, jeśli nie nadano) oraz państwo urodzenia beneficjentów rzeczywistych w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r. poz. 723 ze zm.) wraz z oświadczeniem złożonym pod rygorem odpowiedzialności karnej, czy osoby te są/nie są osobami zajmującymi eksponowane stanowisko polityczne, członkami rodziny osób zajmujących eksponowane stanowisko polityczne lub osobami znanymi jako bliscy współpracownicy osób zajmujących eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu ww. ustawy,
  2. numeru rachunku bankowego do wypłaty środków pochodzących z Płatności.
 6. Rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 5 lit. b powyżej powinien należeć do Kontrahenta. W celu zdefiniowania rachunku bankowego konieczne jest wykonanie zwrotnego przelewu weryfikacyjnego na kwotę 1 PLN za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych. Kwota przelewu weryfikacyjnego zostanie zwrócona Kontrahentowi w terminie 14 dni roboczych od dnia akceptacji rachunku bankowego. Dane z przelewu weryfikacyjnego przekazywane są Operatorowi, który ma prawo zażądać od Kontrahenta dodatkowych danych lub informacji, w szczególności:
  1. umowy rachunku bankowego wskazanego przez Kontrahenta,
  2. wyciągu z historii rachunku bankowego wskazanego przez Kontrahenta,
  3. potwierdzeń przelewów wykonanych z rachunku bankowego wskazanego przez Kontrahenta. 
 7. Operator oraz dostawca usług płatniczych mają prawo odmowy zaakceptowania rachunku bankowego wskazanego przez Kontrahenta bez podania przyczyny.
 8. Informacja o zdefiniowaniu rachunku bankowego przesyłana jest na wszystkie adresy poczty elektronicznej należące do Kontrahenta lub Użytkowników wskazanych przez Kontrahenta, a posiadających uprawnienia Administratora, wskazane przez Kontrahenta.
 9. Zmiana zdefiniowanego rachunku bankowego wymaga ponownego przejścia procedury, o której mowa w ust. 6, a postanowienia ust. 7-8 stosuje się odpowiednio.
 10. Wypłata środków pochodzących z Płatności odbywać się będzie bezpłatnie periodycznie, na koniec każdego tygodnia. Możliwe jest dokonanie wypłaty środków pochodzących z Płatności na żądanie w dowolnym czasie. Wypłata na żądanie podlega opłacie wskazanej w Tabeli Opłat. Za wypłatę uważa się zlecenie przelewu środków pochodzących z Płatności na zdefiniowany rachunek bankowy Kontrahenta przez dostawcę usług płatniczych. 
 11. Kontrahent wyraża zgodę na potrącenie ze środków pochodzących z Płatności kwoty Opłat z tytułu świadczenia Usługi Dodatkowej Płatności.
 12. Kontrahent akceptuje i zobowiązuje się przestrzegać politykę zwrotów usługi Moment Pay, której aktualna treść znajduje się pod adresem www.moment.pl/pay/polityka-zwrotow
 13. Zwrot Płatności może zostać zlecony i zrealizowany wyłącznie w przypadku posiadania wystarczającego Salda Kontrahenta, pokrywającego w całości kwotę zwrotu. W przypadku braku wystarczającego Salda Kontrahenta, Kontrahent zobowiązuje się uzupełnić Saldo Kontrahenta w sposób wskazany w Koncie Kontrahenta o kwotę zwrotu oraz odpowiedniej Opłaty z tytułu realizacji zwrotu, przy czym zabronione jest przelewanie przez Kontrahenta jakichkolwiek środków z innego niż powyższy tytułu.

7. DANE KONTRAHENTA

 1. Informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności, która jest integralną częścią Regulaminu.
 2. Operator nie jest administratorem danych osobowych wprowadzonych przez Kontrahenta lub Użytkowników w zakresie Konta Kontrahenta.

8. PRAWA NA DOBRACH NIEMATERIALNYCH

 1. Wszelkie materiały umieszczone, udostępniane w ramach Serwisu, jak i sposób ich przedstawienia (układ) korzystają z ochrony przewidzianej w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631) lub w Ustawie prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410) i przysługują Operatorowi, chyba że co innego wyraźnie wynika z ich treści lub z okoliczności.
 2. Kontrahent jest uprawniony do korzystania z Usług przez czas trwania Umowy, wyłącznie w zakresie funkcjonalności udostępnionych mu przez Operatora, zgodnie ze złożonym przez Kontrahenta zamówieniem. Kontrahent nie uzyskuje jakichkolwiek praw, w tym praw własności intelektualnej ponad te wyraźnie określone treścią Umowy. W tym w szczególności Kontrahent nie jest uprawniony do uzyskania jakichkolwiek plików źródłowych.

9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Operator ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe wyłącznie z jego winy umyślnej. Odpowiedzialność Operatora jest ograniczona do wysokości trzykrotności miesięcznej Opłaty Abonamentowej.
 2. Odpowiedzialność Operatora za przerwy lub utrudnienia w korzystaniu z Usługi jest wyłączona, jeżeli wystąpi:
  1. okoliczność niezależna od Operatora (np. przypadek Siły Wyższej, działanie osoby trzeciej, działanie Kontrahenta);
  2. potrzeba dokonania jakiejkolwiek naprawy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania służących do świadczenia Usługi, o ile łączna przerwa w dostępie do Usługi nie przekracza łącznie 48 godzin w miesiącu kalendarzowym.
  3. błąd lub opóźnienie w transmisji, chyba że do błędów lub opóźnień w transmisji doszło z winy Operatora.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkody pozostającej w związku ze świadczeniem usług płatniczych przez zewnętrznych dostawców usług płatniczych. 
 4. Kontrahent zobowiązuje się pokryć wszelkie szkody powstałe w wyniku niezgodnego z prawem, Regulaminem lub zwyczajem działania lub zaniechania Kontrahenta, zarówno zakresie strat jak i utraconych korzyści. W tym Kontrahent obowiązany jest do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Operatora związanych z dochodzeniem przez niego odszkodowania.
 5. Kontrahent ponosi pełną odpowiedzialność za podmioty, którym udzielił dostępu do Konta.

10. REKLAMACJE

 1. Kontrahent ma prawo w każdym czasie złożyć reklamację dotyczącą korzystania z Serwisu.
 2. Reklamacje należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@versum.pl lub poprzez formularz kontaktowy dostępny w zakresie Konta.
 3. Reklamacja powinna zawierać: nazwę Kontrahenta oraz numer NIP lub REGON jednoznacznie identyfikujący Kontrahenta, adres poczty elektronicznej, na który ma zostać przesłana odpowiedź oraz opis przedmiotu reklamacji (umożliwiający jej rozpatrzenie).
 4. Operator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych, chyba że Kontrahent:
  1. nie opisał przedmiotu reklamacji w sposób umożliwiający jej rozpatrzenie,
  2. nie podał danych umożliwiających identyfikację Kontrahenta.
 5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4.1 – 4.2 powyżej termin na rozpatrzenie reklamacji biegnie od dnia, w którym Kontrahent dostarczył Operatorowi brakujące informacje.
 6. Odpowiedź na reklamację Operator kieruje na adres poczty elektronicznej wskazany przez Kontrahenta.
 7. Reklamacje dotyczące realizacji Płatności rozpatrywane są bezpośrednio przez dostawców usług płatniczych. Operator  niezwłocznie przekazuje taką reklamację dostawcy usług płatniczych.

11. WARUNKI TECHNICZNE

 1. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu oraz Usług niezbędny jest:
  1. komputer – posiadający dostęp do sieci Internet, wyposażony w aktualną przeglądarkę internetową lub
  2. urządzenie mobilne (smartphone/tablet lub inne) – posiadające dostęp do sieci Internet, wyposażone w aktualną przeglądarkę internetową

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowa podlega prawu polskiemu.
 2. Operator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w zakresie Serwisu lub Usług, które nie stanowią modyfikacji istotnych postanowień Regulaminu, w tym:
  1. wynikających z wydanej decyzji administracyjnej lub wyroku,
  2. wynikających ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  3. zmiany szaty graficznej oraz funkcjonalności.
 3. Kontrahent zostanie poinformowany o zmianach, o których mowa w ust. 2 powyżej w zakresie Konta. Zmiany, wchodzą w życie z chwilą ich wprowadzenia.
 4. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Operator poinformuje Kontrahenta drogą poczty elektronicznej na wskazany przez Kontrahenta adres e-mail oraz w zakresie Konta co najmniej 14 dni przed ich wejściem w życie. Korzystanie z Serwisu oraz Konta Kontrahenta po dacie wejścia w życie zmian Regulaminu jest jednoznaczne z ich akceptacją i nie wymaga składania przez Kontrahenta żadnego odrębnego oświadczenia.
 5. Zmiana Tabeli Opłat nie wpływa na ceny Usług już opłaconych.
 6. Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszej Umowy zostaną uznane w sposób przewidziany prawem za nieważne lub nieskuteczne, nie wpływa to na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Umowy.
 7. Wszelkie informacje dotyczące Umowy uzyskane przez Kontrahenta, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Operatora w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. 2003 Nr 153, poz. 1503).
 8. Wszelkie spory pomiędzy Stronami wynikające z Regulaminu lub z nim związane będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Operatora.

Załącznik nr I – TABELA OPŁAT

 

Usługi Podstawowe
Nazwa Planu AbonamentowegoSOLOBASICMEDIUMPRO
liczba terminarzy dla pracowników1do 6do 12powyżej 12
cena / miesiąc79 zł129 zł189 zł299 zł
liczba SMSów gratis w Planie50505050
cena SMS poza Planem / sztuka
(płatne z dołu po zakończeniu miesiąca kalendarzowego)
0,12 zł0,12 zł0,12 zł0,12 zł
cena SMS poza Planem wysyłanych na numery zagraniczne / sztuka
(płatne z dołu po zakończeniu miesiąca kalendarzowego)
0,30 zł0,30 zł0,30 zł0,30 zł
Usługi Dodatkowe
dodatek „Marketing Automatyczny” / miesiąc49 zł49 zł49 złgratis
dodatek „Program Lojalnościowy” / miesiąc79 zł79 zł79 zł79 zł
dodatek „Fiskalizacja” / rok299 zł299 zł299 zł299 zł
Indywidualna nazwa nadawcy wiadomości SMSjednorazowa opłata aktywacyjna 49 zł
Płatności w Serwisie (Moment Pay)
Udostępnienie infrastruktury  Serwisu w celu realizacji Płatności1,9% + 0,39 zł / transakcja
Wypłaty środków cyklicznie raz w tygodniu w piątekgratis
Wypłata środków na żądanie 1 zł / wypłata
Obsługa i rozpatrzenie reklamacji Klienta z tytułu nienależnej Płatności. Opłata naliczana wyłącznie w sytuacji rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta. 99 zł

Objaśnienia:

Koszty wiadomość SMS naliczane są do 5 dni roboczych po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, w którym Kontrahent wysłał przynajmniej 1 wiadomość SMS poza Planem Abonamentowym.
Opłaty stanowią kwoty netto, do których należy doliczyć podatek VAT w aktualnie obowiązującej stawce.

Tabela Opłat obowiązuje od 01.01.2019 r.
Regulamin obowiązuje od 27.11.2019 r. 

Chcesz, żebyśmy oddzwonili do Ciebie
w 5 minut?
Zamów połączenie
close-link 

Chcesz, żebyśmy do Ciebie oddzwonili?
Zamów połączenie
close-link