znajdujących się w domenie versum.pl

Każdy podmiot, który przystępuje do korzystania z Usługi tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu w brzmieniu poniżej określonym.

1. DEFINICJE

 1. Usługodawca – oznacza BlackSwan Sebastian Maśka, ul. Młodej Polski 18, Bielsko-Biała, działający na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta miasta Bielska-Białej pod numerem 64188.
 2. Usługa – dostęp do Aplikacji wspierającej zarządzanie firmą usługową (w szczególności salonem fryzjerskim, kosmetycznym, studiem solarium) udostępnionej przez Usługodawcę na warunkach niniejszego regulaminu w domenie versum.pl, zgodnie ze specyfikacją zamieszczoną na stronach internetowych Usługodawcy.
 3. Aplikacja – oprogramowanie zainstalowane na serwerach Usługodawcy, udostępniane Klientowi na komputerze Klienta poprzez przeglądarkę internetową, dostępne przez protokół HTTP lub HTTPS po zalogowaniu przy użyciu loginu i hasła pod adresem przypisanym do Użytkownika, umożliwiające świadczenie Usługi.
 4. Klient – podmiot zlecający Usługodawcy świadczenie Usługi – poprzez wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego dostępnego na stronach internetowych Usługodawcy, posiadający zdolność do zaciągania zobowiązań oraz nabywania praw we własnym imieniu
 5. Konto – oznacza przyznane indywidualnie Klientowi konto umożliwiające mu korzystanie z Usługi. Konto jest tworzone wedle wyboru Klienta w ramach dostępnych subdomen.
 6. Użytkownik – Klient lub pracownik Klienta korzystający z Usługi, przypisany do Konta. Pracownikiem Klienta jest każdy podmiot wskazany przez Klienta jako jego pracownik.
 7. Opłata Abonamentowa – wynagrodzenie wnoszone z góry przez Klienta za Usługę świadczoną w ustalonym miesięcznym Okresie Rozliczeniowym zgodnie z Tabelą Opłat, płatne przelewem bankowym lub poprzez system płatności elektronicznych, po wystawieniu przez Usługodawcę odpowiedniego dokumentu księgowego.
 8. Okres Rozliczeniowy – oznacza przedział czasu od pierwszego dnia danego miesiąca do jego dnia ostatniego.
 9. Niepełny Okres Rozliczeniowy – oznacza przedział czasu od innego dnia aniżeli pierwszy danego miesiąca do jego dnia ostatniego.
 10. Siła Wyższa – oznacza wszelkie zdarzenia, których zaistnienie pozostaje poza sferą władztwa i nadzoru Usługodawcy.
 11. Okres Próbny – oznacza okres 14 dni kalendarzowych następujących po sobie, liczony od dnia otrzymania od Usługodawcy potwierdzenia Rejestracji, w którym nowo zarejestrowany Użytkownik może korzystać z Usługi bez konieczności wnoszenia Opłaty Abonamentowej.
 12. Pakiet – oznacza w zależności od wyboru klienta zakres Usługi jaki ma być świadczony. Poszczególne Pakiety różnią się ceną oraz ilością Pracowników korzystających z Usługi.
 13. Rejestracja – oznacza wypełnienie przez Klienta formularza rejestracyjnego przez podanie wskazanych w formularzu danych osobowych i przesłanie ich Usługodawcy. Po dokonaniu Rejestracji Usługodawca kontaktuje się z Klientem w celu potwierdzenia danych zawartych w formularzu.
 14. Umowa – niniejszy Regulamin wraz z Tabelą Opłat
 15. Tabela Opłat – stanowi załącznik numer 1 do regulaminu i jest jego integralną częścią, zawiera informacje na temat wysokości Opłaty za Usługę w zależności od Pakietu, a także ceny innych usług świadczonych przez Usługodawcę. Tabela Opłat dostępna jest na stronach internetowych Usługodawcy.
 16. Rezygnacja – oświadczenie Klienta o zaniechaniu korzystania z Usługi przekazane Usługodawcy w formie pisemnej, poczty elektronicznej lub za pośrednictwem panelu administracyjnego Aplikacji.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów z Usługi.
 2. Rozpoczynając korzystanie z Usługi, Klient oświadcza, iż akceptuje w całości niniejszy regulamin.
 3. Serwis versum.pl nie jest zarejestrowanym tytułem prasowym w rozumieniu Prawa Prasowego (ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe, Dz.U. 1984 r. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.).
 4. Dostęp do Usługi jest możliwy wyłącznie dla podmiotów korzystających z internetu, którzy dokonali Rejestracji.
 5. Każdy Klient może dokonać tylko jednej Rejestracji.

3. PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA

 1. Klient jest właścicielem wszystkich danych wprowadzonych do Konta.
 2. Klient ma prawo do bezpłatnej pomocy technicznej drogą poczty elektronicznej pod adresem pomoc@versum.pl
 3. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w trakcie rejestracji Usługi.
 4. Klient zobowiązany jest do uiszczania Opłaty Abonamentowej w terminie wskazanym w niniejszym regulaminie i wysokości zgodnej z wybranym Pakietem.

4. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia , przy zachowaniu należytej staranności z jego strony, dostępu do Aplikacji i jej funkcjonowania, za którą Klient wnosi comiesięczną Opłatę Abonamentową.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usługi i zablokowania dostępu do Konta w przypadku:
  1. podania przez Klienta niepełnych bądź nieprawdziwych danych, uniemożliwiających zidentyfikowanie Klienta na potrzeby rozliczeń
  2. naruszenia przez Klienta któregokolwiek z punktów niniejszego regulaminu, jeżeli takie naruszenie uniemożliwia lub znacznie utrudnia dalsze świadczenie Usługi przez Usługodawcę,
  3. używania Konta w sposób niezgodny z obowiązującym prawem lub w sposób rażąco naruszającym dobre obyczaje.
 3. Usługodawca ma prawo dokonywać uaktualnień Aplikacji oraz zasobów technologicznych służących do realizacji Usługi i na czas trwania prac aktualizacyjnych blokować dostęp do Usługi, z zastrzeżeniem 8.2.
 4. Usługodawca ma prawo do zmiany ceny Usługi. Ewentualne zmiany obowiązują od dnia opublikowania nowej Tabeli Opłat na stronach internetowych Usługodawcy, przy czym dla dotychczasowych Klientów zastosowanie znajduje 10.2.

5. ZAMAWIANIE I ŚWIADCZENIE USŁUGI, PAKIETY, PŁATNOŚCI

 1. Usługodawca udostępnia Pakiety zgodnie z Tabelą Opłat.
 2. Wypełnienie przez Klienta odpowiedniego formularza rejestracyjnego dostępnego na stronach internetowych Usługodawcy oznacza złożenie zamówienia na Usługę.
 3. Usługa aktywowana jest na czas nieoznaczony niezwłocznie po potwierdzeniu przez Usługodawcę albo jego pracownika prawdziwości danych podanych przez Klienta, co skutkuje rozpoczęciem Okresu Próbnego.
 4. Opłaty Abonamentowe za korzystanie z Usługi są podane w PLN i są cenami netto. Do kwoty netto należy doliczyć podatek VAT wedle stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury. Jakiekolwiek zmiany stawki podatku VAT nie stanowią zmian niniejszego Regulaminu. Wszelkie kwoty brutto ujęte w Tabeli Opłat mają charakter jedynie poglądowy.
 5. Wysokość Opłaty wynika z wybranego Pakietu i jest określona w Tabeli Opłat.
 6. Opłaty za korzystanie z Usługi należy uiszczać przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze pro-forma lub za pośrednictwem systemu płatności.
 7. Jeżeli w trakcie Okresu Próbnego Klient nie dokona zapłaty za dostęp do Usługi, to po upływie Okresu Próbnego dostęp do Usługi zostanie zablokowany. Przez zablokowanie dostępu do Usługi należy rozumieć brak możliwości korzystania przez Klienta z Aplikacji, z tym zastrzeżeniem, że Usługodawca zachowa dane Klienta zgodnie z 5.18. Umowa w takiej sytuacji ulegnie rozwiązaniu na koniec najbliższego Okresu Rozliczeniowego.
 8. Dostęp do Usługi w sytuacji opisanej w 5.7 zostanie odblokowany przez wpłacenie Opłaty Abonamentowej za co najmniej jeden Okres Rozliczeniowy. Klient, który odblokował Usługę, nie ma prawa do ponownego skorzystania z Okresu Próbnego.
 9. Klient ma obowiązek uiścić Opłatę Abonamentową za Okres Rozliczeniowy zgodnie z przyjętym Planem z góry do 10 dnia każdego miesiąca na rachunek podany na fakturze pro-forma wygenerowanej w Systemie. Po otrzymaniu zapłaty za fakturę pro-forma Usługodawca wystawi fakturę, która prześle na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 10. W przypadku, gdy Okres Próbny zakończy się w innym dniu niż ostatni dzień miesiąca Klient, jeżeli nie złoży Rezygnacji zgodnie z 5.7, ma obowiązek zapłacić Opłatę Abonamentową za Niepełny Okres Rozliczeniowy w wysokości odpowiadającej ilości dni do końca miesiąca w stosunku do ilości dni w danym miesiącu. Należna kwota zostanie umieszczona na wygenerowanej fakturze pro-forma.
 11. W przypadku nie uiszczenia Opłaty Abonamentowej we wskazanym w 5.9 terminie Usługodawcy przysługuje prawo ograniczenia dostępu do Usługi po upływie 20 dni kalendarzowych licząc od ostatniego dnia poprzedniego Okresu Rozliczeniowego.
 12. Klient uprawnia Usługodawcę do wystawiania faktur VAT i do ich przesyłanie drogą elektroniczną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz.U. 2005 Nr 133, poz. 1119).
 13. Faktura VAT każdorazowo zostanie wystawiona z datą pierwszego dnia Okresu Rozliczeniowego lub Niepełnego Okresu Rozliczeniowego, za który została uiszczona opłata.
 14. Klient ma prawo zmiany Pakietu w dowolnym momencie Okresu Rozliczeniowego. Zmiana Planu zostaje wprowadzona z chwilą złożenia zamówienia w panelu administracyjnym Aplikacji.
 15. Rozliczenie należności z tytułu zmiany Pakietu zostanie dokonane zgodnie z Tabelą Opłat, proporcjonalnie do okresu w jakim Klient korzystał z poszczególnych Pakietów.
 16. Przy zmianie Pakietu z droższego na tańszy Usługodawca zastrzega, iż nie będzie dokonywał zwrotu już wpłaconych Opłat Abonamentowych. Opłaty te mogą zostać na wniosek Klienta zaliczone na poczet przyszłych Opłat Abonamentowych.
 17. Klient ma prawo do Rezygnacji z Usługi w dowolnym momencie, jednak wpłacone Opłaty Abonamentowe nie podlegają zwrotowi. Zwrot wpłaconych i niewykorzystanych Opłat Abonamentowych na zasadach określonych w 10.2 jest możliwy tylko w przypadku gdy Usługodawca nie wywiązuje się z określonych Regulaminem obowiązków lub Klient nie zaakceptował zmian w Regulaminie lub Aplikacji, przy czym zmiana w Aplikacji musiałaby polegać na zmniejszeniu ilości funkcjonalności.
 18. W razie Rezygnacji z Usługi, Klientowi przysługuje możliwość skopiowania danych wprowadzonych do Konta. Kopia danych może zostać utworzona na życzenie Klienta poprzez panel administracyjny w okresie nieprzekraczającym 180 dni od dnia Rezygnacji z Usługi. Po tym okresie Usługodawca ma prawo skasować Konto wraz z wszystkimi danymi.

6. REKLAMACJE

 1. Klient ma prawo w każdym czasie złożyć reklamację dotyczącą Usługi.
 2. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 10 dni roboczych, chyba że rozpatrzenie reklamacji w tym terminie jest niemożliwe lub znacznie utrudnione lub Klient nie opisał w należyty sposób reklamowanej Usługi lub nie podał danych umożliwiających jego identyfikację. W takim przypadku termin na rozpatrzenie reklamacji biegnie od dnia, w którym Usługodawca mógł, przy zachowaniu należytej staranności, odpowiedzieć na reklamację, albo od dnia, kiedy Klient uzupełni informacje w sposób umożliwiający Usługodawcy rozpatrzenie reklamacji.
 3. Odpowiedź na reklamację Usługodawca kieruje na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta.

7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas rejestracji Usługi w celu wystawienia dowodów księgowych oraz świadczenia Usługi przez Usługodawcę.
 2. Usługodawca zobowiązuje się do nieudostępniania danych Klienta innym podmiotom.
 3. Usługodawca ma prawo do opublikowania nazwy firmy, adresu strony internetowej oraz loga Klienta na swojej liście referencyjnej (stronie internetowej), jeżeli Klient nie zgłosi w tej kwestii zastrzeżenia.
 4. Dane jakie są zgromadzone na serwerze Usługodawcy w związku z wykonywaną Usługą stanowią informacje poufne i nie będą ujawniane przez Usługodawcę osobom trzecim, ani wykorzystywane przez Usługodawcę w innym celu aniżeli do realizacji Usługi.
 5. Administratorem zbioru danych osobowych, w którym widnieją dane Klientów jest Usługodawca. Usługodawca jest przy tym uprawniony do powierzania przetwarzania danych osobom trzecim z zachowaniem wymogów określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.), z zachowaniem prawa Klienta do wglądu do swoich danych.
 6. Wszelkie dane osobowe przekazane Operatorowi na potrzeby Rejestracji będą wykorzystywane przez Usługodawcę jedynie w przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm., dalej jako „ustawa o Usługach Elektronicznych”)

8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Odpowiedzialność Usługodawcy za przerwy lub utrudnienia w korzystaniu z Usługi jest wyłączona, jeżeli wystąpi:
  1. okoliczność niezależna od Usługodawcy (np. przypadek Siły Wyższej);
  2. potrzeba dokonania jakiejkolwiek naprawy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania służących do świadczenia Usługi. W szczególności Klient nie jest uprawniony do żadnych roszczeń, o ile łączna przerwa w dostępie do Usługi nie przekracza łącznie 24 godzin w Okresie Rozliczeniowym
  3. błąd lub opóźnienie w transmisji, chyba że do błędów lub opóźnień w transmisji doszło z winy Usługodawcy.
  4. szkoda spowodowana aktywnością jakichkolwiek programów (w tym także wirusów komputerowych) należących do osób trzecich lub Klienta.
 2. Odpowiedzialność Usługodawcy za inne szkody jest w każdym przypadku ograniczona do wysokości trzykrotności opłaty abonamentowej za ostatni Okres Rozliczeniowy. W przypadku, gdy w danym Okresie Rozliczeniowym przerwy w świadczeniu Usługi przekraczają 24 godziny z powodu okoliczności nie leżących po stronie Klienta Usługodawca na żądanie Klienta zawierające numer rachunku bankowego zwróci mu niezwłocznie część Opłaty Abonamentowej odpowiadającą stosunkowi czasu, w którym Usługa nie mogła być świadczona należycie do całego Okresu Rozliczeniowego albo, wedle wyboru Klienta, zaliczy ww. część Opłaty Abonamentowej na poczet przyszłych, nieopłaconych Okresów Rozliczeniowych.
 3. Wyłączona jest odpowiedzialność Usługodawcy za wszelkie szkody, jakie Klient poniósł, a wynikające z nieprawidłowego działania serwerów, na których umieszczona jest Aplikacja, jak i w każdym przypadku, gdy dopuszczalne jest wyłączenie odpowiedzialności Usługodawcy w rozumieniu przepisów ustawy o Usługach Elektronicznych.
 4. Klient zobowiązuje się pokryć wszelkie szkody powstałe w wyniku niezgodnego z prawem, Regulaminem lub zwyczajem działaniem lub zaniechaniem Klienta, niezależnie od jego winy. W szczególności oznacza to zwolnienie Usługodawcy z wszelkich roszczeń kierowanych do Usługodawcy przez osoby trzecie, obowiązek zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Usługodawcę lub inne poszkodowane osoby w związku ze spowodowaniem szkody przez Klienta, jak i obowiązek zwrotu wszelkich kosztów związanych z dochodzeniem przez Usługodawcę lub inne poszkodowane osoby należnego im odszkodowania.

9. PRAWA AUTORSKIE I OCHRONA DANYCH

 1. Wszelkie materiały umieszczona udostępniane w ramach świadczonej Usługi, jak i sposób ich przedstawienia (układ) korzystają z ochrony przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.) i przysługują wyłącznie Usługodawcy lub licencjodawcom, chyba że co innego wyraźnie wynika z ich treści lub z okoliczności.
 2. Jakiekolwiek użycie, korzystanie, rozpowszechnianie czy też kopiowanie materiałów, o których mowa w 9.1 wymaga pisemnej zgody Usługodawcy.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Korzystanie z Usługi i Aplikacji podlega prawu polskiemu.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Usłudze i Aplikacji, w szczególności w zakresie funkcjonalności lub wyglądu. Usługodawca zastrzega sobie także prawo do zakończenia utrzymywania Aplikacji i świadczenia Usługi, jak i do wprowadzania zmian w Regulaminie wchodzących w życie niezwłocznie po ich opublikowaniu na stronie internetowej Usługodawcy. W przypadku Klientów wszelkie zmiany w Regulaminie wchodzą w życie niezwłocznie po ich opublikowaniu, chyba że Klient wypowie Umowę w terminie 10 dni roboczych od dnia opublikowania zmian. Umowa w takiej sytuacji ulega rozwiązaniu na koniec Okresu Rozliczeniowego, w którym dokonano wypowiedzenia. To samo dotyczy zmiany Tabeli Opłat, przy czym zmiana wchodzi w życie z pierwszym dniem nowego Okresu Rozliczeniowego następującego bezpośrednio po Okresie, w którym ogłoszono zmianę w Tabeli Opłat.
 3. Z zastrzeżeniem postanowień art. 58 § 3 Kodeksu cywilnego, w przypadku, gdy w dowolnej chwili którekolwiek z postanowień Regulaminu jest lub staje się niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne pod jakimkolwiek względem na mocy prawodawstwa dowolnej jurysdykcji, zgodność z prawem, ważność lub wykonalność tych lub pozostałych postanowień na mocy prawodawstwa jakiejkolwiek innej jurysdykcji pozostaje niezmieniona.
 4. Wszelkie spory pomiędzy Stronami wynikające z Regulaminu lub z nim związane będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Usługodawcy.

Tabela opłat

nazwa pakietu abonamentowegoSOLOBASICMEDIUMPRO
liczba terminarzy dla pracowników1do 6do 12powyżej 12
cena / miesiąc49 zł89 zł149 zł249 zł
liczba SMS-ów w pakiecie50505050
cena SMS Standard poza pakietem / sztuka0,10 zł0,10 zł0,10 zł0,10 zł
cena SMS Premium poza pakietem / sztuka0,12 zł0,12 zł0,12 zł0,12 zł
dodatek „Marketing Automatyczny” / miesiąc49 zł49 zł49 złgratis
dodatek „Program Lojalnościowy” / miesiąc79 zł79 zł79 zł79 zł
dodatek „Fiskalizacja” / rokniedostępny199 zł199 zł199 zł

 

Usługi dodatkowe

nazwa usługicena
nadpis tekstowy dla wiadomości SMSjednorazowa opłata aktywacyjna 49 zł
indywidualny numer dla wiadomości SMS59 zł miesięcznie

Podane ceny są cenami netto i należy do nich doliczyć podatek VAT. 

Chcesz, żebyśmy oddzwonili do Ciebie
w 5 minut?
Zamów połączenie
close-link 

Chcesz, żebyśmy do Ciebie oddzwonili?
Zamów połączenie
close-link